Wij gebruiken cookies om het winkelen bij ons gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Meer infoSluiten

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden


Artikel 1 : Offertes en bestekken – Afsluiting van het contract - Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Illustraties, tekeningen en foto’s ter verduidelijking van de offerte of bij de bestelling worden enkel gegeven ter inlichting en maken geen deel uit van de overeenkomst. Technische specificaties worden slechts bij benadering opgegeven, zij verplichten de verkoper tot niets en kunnen geenszins aanleiding geven tot klachten of prijsvermindering. Behoudens tegenstrijdige bepalingen zijn onze prijzen exclusief BTW en ‘af magazijn’.

Artikel 2 : Levering

2.1. De levering is uitgevoerd op het moment van de overhandiging aan de klant of zijn aangestelde, hetzij door afhaling bij de verkoper, hetzij bij aflevering aan de vervoerder.
2.2. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de klant. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies, eens het materiaal de verkoper verlaten heeft. De verzekering voor dit risico is niet in de prijs inbegrepen.
2.3. Bij vertraging van de levering heeft de koper geen recht op schadevergoeding of vernietiging van de bestelling. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen.

Artikel 3 : Aanvaarding van het materiaal

3.1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de levering geen bemerkingen schriftelijk werden overgemaakt aan de verkoper, het materiaal in perfecte staat ontvangen werd. Na het verstrijken van deze termijn wordt het materiaal geacht conform de bestelling en in perfecte staat te zijn ontvangen, en zal geen enkele klacht betreffende zichtbare en verborgen gebreken nog aanvaard worden.
3.2. De ingebruikname van het geleverde materiaal houdt een aanvaarding in en staat gelijk met een erkentenis dat de goederen in goede staat en conform de bestelling werden geleverd.

Artikel 4 : Betaling

4.1. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto zonder korting, ten laatste 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang het volledige saldo niet is vereffend. De koper blijft nochtans verantwoordelijk voor de goede bewaring van de goederen en hij draagt het volledige risico van de zaak, zelfs door toeval of overmacht.
4.3. Bij gebrek aan betaling van de factuur, 8 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons rechtswege en op eenvoudige aangetekende verzonder verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
4.4. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar tot volledige terugbetaling.
4.5. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met 15 %, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 25000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4.6. Alle inning- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovenvermelde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud en ontbinding van de verkoop

5.1. Alle goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de klant niet is overgegaan tot volledige uitvoering van zijn verplichtingen, onder meer de integrale betaling van de verkoopprijs met inbegrip van eventuele nalatigheidintresten en schadevergoedingen; de eigendomsoverdracht heeft slechts plaats op dat ogenblik.
5.2. Zolang de klant niet al zijn verbintenissen heeft uitgevoerd mag de klant het materiaal niet verkopen, in pand geven of op enige manier in gebruik geven aan een derde. Het is de klant tevens verboden de goederen te monteren, te integreren of andere wijzigingen toe te brengen aan het materiaal.
5.3. Indien de klant in gebreke blijft al zijn verbintenissen uit te voeren in de zin van artikel 5.1., heeft de verkoper het recht de goederen terug te nemen, ongeacht waar zij zich bevinden, op kosten van de klant. In dat geval heeft de verkoper het recht de ontbinding van de verkoop te vorderen met een schadevergoeding ten laste van de klant.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

6.1.De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
6.2. Deze waarborg dekt evenwel niet : het verkeerd gebruiken of verkeerde behandeling van de producten, materialen of toestellen – schade veroorzaakt door overmacht – een handeling of al dan niet opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de koper of zijn aangestelde – vorst of vochtschade.
6.3. De verkoper zal in geen geval t.o.v. de koper aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse verliezen, zelfs indien deze het gevolg zijn van een miskenning van de overeenkomst, een nalatigheid of elke andere tekortkoming vanwege de verkoper, zijn personeel of zijn aangestelde, en zelfs indien zij bij het sluiten of voor het begin van de overeenkomst door de verkoper en/of koper voorzienbaar waren.

Artikel 7 : Bevoegde rechtbank

Al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal onderworpen worden aan de gerechtshoven van Tongeren.